Prepravný poriadok

 

Zmluvné prepravné podmienky

platné pre spoje spoločnosti STUDENT AGENCY k.s., ktorá prevádzkuje autobusové linky pod značkou RegioJet

STUDENT AGENCY k.s. nám. Svobody 17, 602 00 Brno, IČO 25317075 vydáva v súlade s Vyhláškou Ministerstva dopravy a spojov ČR č. 175/2000 Zb. o prepravnom poriadku pre verejnú železničnú a cestnú osobnú dopravu tieto Zmluvné prepravné podmienky pre pravidelné autobusové linky prevádzkované dopravcom STUDENT AGENCY k.s., ktorý vystupuje pod značkou RegioJet. Tieto Zmluvné prepravné podmienky sú platné od 1.9.2018 a sú k nahliadnutiu na každom predajnom mieste a v každom vozidle týchto liniek. Pre všetky vzťahy vyplývajúce zo Zmluvných prepravných podmienok je za rozhodné právo považované právo ČR, podľa nariadenia 593/2008 (článok 5, odstavec 2) - Rím I.

Orgány pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov sú: a) Ministerstvo dopravy http://www.telecom.gov.sk/index/index.php – v medzinárodnej autobusovej linkovej cestnej doprave osôb; b) Dopravné úrady – v správnom obvode vo všetkých veciach, ktorá prináležia Ministerstvu dopravy. Centrum pre riešenie spotrebiteľských sporov podľa zákona na ochranu spotrebiteľa je: „Česká obchodní inspekce, Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ( ADR), Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.“ Znenie Zásady ochrany osobných údajov nájdete na www.regiojet.cz/privacy- policy.html

1  Vznik a splnenie prepravnej zmluvy o preprave osôb

V súlade s ustanovením § 3 vyššie uvedenej vyhlášky je prepravná zmluva uzatvorená, ak cestujúci využije svoje právo na prepravu z cestovného lístku tým, že nastúpi do vozidla dopravcu. Prepravná zmluva medzi cestujúcim a dopravcom sa popri vyššie uvedenej vyhláške riadi ďalej týmito Zmluvnými prepravnými podmienkami a príslušnou tarifou. Prehľad taríf dopravcu platných pre jednotlivé autobusové linky je uvedený v cenníku dopravcu.
1.1 Práva a povinnosti dopravcu
1.1.1 Uzatvorením prepravnej zmluvy sa dopravca zaväzuje prepraviť cestujúceho zo stanice nástupnej do stanice cieľovej, ktoré sú uvedené na cestovnom lístku, riadne a včas.
1.1.2 Cestujúci berie na vedomie, že poskytnutie inzerovaných nadštandardných služieb, najmä teplé nápoje, premietanie filmov, denná tlač, sprievod stevarda/ky, wi-fi internet, toaleta v autobuse je celkom v dispozícii dopravcu a cestujúcemu uzatvorením prepravnej zmluvy nevzniká nárok na ich poskytnutie. V prípade nedostatočného časového priestoru pre obsluahu nie je tento servis ponúkaný.
1.1.3 Dopravca si vyhradzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi právo na zmeny v cestovných poriadkoch, na použitie náhradných autobusov a na zmenu sedadla. V prípade zmeny cestovného poriadku náleží cestujúcemu kompenzácia cestovného či jeho časti (v prípade čiastočne využitého cestovného lístka), ak je mu znemožnené využiť cestovný lístok v pôvodnom rozsahu.
Pri použití náhradných autobusov nie je možné zaručiť inzerované nadštandardné služby.
Náhradné autobusy nemusia byť vybavené bezpečnostnými pásmi. V prípade, že klient z tohto dôvodu nebude cestovať, má nárok na vrátenie plného cestovného.
1.1.4 V prípade posilových a ekonomy spojov nie sú poskytované inzerované nadštandardné služby.
1.1.5  Posilové a ekonomy spoje sú spoje, ktoré obsluhujú prevažne autobusy iných dopravcov a nie je v nich zaistený plný servis.
Ekonomy je taktiež spoj dopravcu, v ktorom nie je zaistený sprievod stevarda/ky, a teda nie je poskytovaný plný servis.
1.1.6 Kompenzácia cestovného:
- dopravca garantuje cestujúcemu včasný príjazd do stanice podľa oficiálneho cestovného poriadku. Ak cestujúci nie je prepravený včas, má právo na kompenzáciu, a to v závislosti na dĺžke linky podľa oficiálneho cestovného poriadku, výške a druhu meškania. Linky sú rozdelené do skupín a kompenzované následovne:

Skupina liniek A: dĺžka linky podľa oficiálneho cestovného poriadku do 1 hodiny 30 minút
 
Druh meškania
Zavinené dopravcom
Nezavinené dopravcom
Výška meškania (v min.)
31-60
61 a viac
31-90
91 a viac
Výška kompenzácie (v %)
50
100
25
100

Skupina liniek B: dĺžka linky podľa oficiálneho cestovného poriadku od 1 hodiny 31 minút do 3 hodín
 
Druh meškania
Zavinené dopravcom
Nezavinené dopravcom
Výška meškania (v min.)
61-90
91 a viac
61-120
121 a viac
Výška kompenzácie (v %)
50
100
25
100

Skupina liniek C: dĺžka linky podľa oficiálneho cestovného poriadku od 3 hodín 1 minúty do 5 hodín
 
Druh meškania Zavinené dopravcom Nezavinené dopravcom
Výška meškania (v min.) 61-120 121 a viac 91-180 181 a viac
Výška kompenzácie (v %) 50 100 25 100

Skupina liniek D: dĺžka linky podľa oficiálneho cestovného poriadku od 5 hodín 1 minúty
 
Druh meškania Zavinené dopravcom Nezavinené dopravcom
Výška meškania (v min.) 121-180 181 a viac 121-240 241 a viac
Výška kompenzácie (v %) 50 100 25 100


- nezavinené meškanie je meškanie, ktoré nezapríčinil dopravca (napr. dopravná nechoda, neprejazdná diaľnica, kalamita a iné nepredpovedateľné udalosti spôsobené vyššou mocou)
- zavinené meškanie je meškanie spôsobené vinou dopravcu (napr. technická porucha)
- v prípade kombinácie meškaní zavineného a nezavineného dopravcom, cestujúcemu vzniká nárok na kompenzáciu podľa toho, ktoré z týchto meškaní bolo vyššie. Kompenzácie nemožno sčítať, maximálna výška kompenzácie je 100%.
- garancia včasného príjazdu sa nevzťahuje na spoje prevádzkované iným dopravcom napr. Deutsche Bahn, SAD Prešov, atď) a na spoje náväzné s iným dopravcom. Nevzťahuje sa na cestovné lístky interail/eurail.
- bez ohľadu na dôvod vzniku meškania a ustanovenia vyššie, kompenzácia sa nevzťahuje na dopredu ohlásené meškanie na výjazdoch zo zastávok (vyhlásené na stanici cez majiteľa zastávky, vyhlásené zamestnancom RegioJet / STUDENT AGENCY alebo oznámené prostredníctvom SMS, e-mailom alebo telefonicky)
1.1.7 Záruka odletu

    • doplnková služba, ktorú ponúka dopravca k cestovnému lístku za poplatok 100Kč/4€ za osobu k zakúpeniu online i na predajných miestach RegioJet/STUDENT AGENCY. Služba je po zakúpení nevratná.
    • táto služba sa dá prikúpiť iba k vybraným letiskovým destináciám, ktoré obsluhuje v rámci svojho rezervačného systému dopravca, a to najneskôr viac ako 24 hodín pred odchodom spoja
    • ak zmešká cestujúci vinou oneskoreného spoja dopravcu svoj nadväzný let, dopravca garantuje úhradu nákladov za prepadnutú letenku cestujúceho, a to za podmienok dodržania minimálnej časovej rezervy medzi príchodom spoja dopravcu do cieľovej destinácie a časom odletu lietadla:
    • lety do krajín Schengenského priestoru – požadovaná minimálna časová rezerva 2,5 hodiny
    • lety mimo Schengenský priestor – požadovaná minimálna časová rezerva 3,5 hodiny
    • pokiaľ sú splnené podmienky na uplatnenie náhrady zo zakúpenej doplnkovej služby, má cestujúci povinnosť do 30 dní zaslať dopravcovi potvrdenie od leteckej spoločnosti o zmeškanom odlete:
    • v písomnej forme na adresu RegioJet/STUDENT AGENCY, Zákaznícky servis, Dům Pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00 Brno. V potvrdení musí byť uvedená pečiatka leteckej spoločnosti.
    • v elektronickej forme na mail reditel@regiojet.cz. V potvrdení musí byť uvedený podpis leteckej spoločnosti.
1.1.8 Dopravca sa zaväzuje pri rezervácii cestovného lístka uspokojiť čo najlepšie požiadavku cestujúceho v rámci disponibility voľných miest.
1.1.9 V prípade akejkoľvek platby zo strany cestujúceho na palube autobusu je dopravca povinný prijať najviac päťnásobok ceny tovaru/služby, maximálne však do hodnoty 5000 CZK/190 € a ich ekvivalentu v iných menách.
1.1.10 Z dôvodu zlepšovania služieb a zvyšovania bezpečnosti služieb dopravcu sú dopravné prostriedky dopravcu vybavené kamerovým zariadením, ktorý monitoruje interiér a čiastočne exteriér dopravného prostriedku vrátane cestujúcich. Cestujúci zakúpením cestovného lístka berie túto skutočnosť na vedomie a s týmto monitoringom súhlasí.
1.2 Práva a povinnosti cestujúceho
1.2.1 Uzatvorením prepravnej zmluvy sa cestujúci zaväzuje dodržiavať prepravný poriadok, tieto Zmluvné prepravné podmienky a zaplatiť cenu za prepravu (ďalej len „cestovné“) podľa príslušnej tarify.
1.2.2 Cestujúci sa na účely kontroly uzatvorenia prepravnej zmluvy počas jej plnenia preukazuje platným cestovným lístkom. Údaje na cestovnom lístku musia súhlasiť s údajmi na príslušnom cestovnom doklade cestujúceho. V prípade, že cestujúci nemá platný cestovný doklad je dopravca povinný cestujúceho neprijať k preprave a cestujúci nemá nárok na vrátenie cestovného. Každý cestujúci je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových a colných predpisov krajín, do ktorých cestuje alebo cez ktoré prechádza, a je povinný podrobiť sa prípadným colným či iným administratívnym predpisom, ktoré sa týkajú jeho a jeho batožiny. V prípade, že cestujúcemu colné alebo policajné orgány nedovolia pokračovať v ceste, nemá nárok na vrátenie cestovného, a to ani jeho časti, či inú náhradu. Cestujúci je povinný uhradiť náklady, ktoré dopravcovi vznikli v dôsledku porušenia uvedených predpisov zo strany cestujúceho.
1.2.3 Nákupom cestovného lístka/vkladom na konto/Kreditový cestovný lístok klient súhlasí so Zmluvnými prepravnými podmienkami a udeľuje dopravcovi súhlas so spracovaním osobných údajov.
1.2.4 Cestujúci je povinný sa pri prevzatí cestovného lístka presvedčiť, či mu bol vydaný podľa jeho požiadaviek. Ak cestovný lístok nesúhlasí s požadovanými údajmi, je cestujúci oprávnený cestovný lístok odmietnuť. Pri neskoršom poukázaní cestujúceho na nesúlad údajov na cestovnom lístku sa bude postupovať podľa platných storno podmienok s tým, že nejde o reklamáciu.
1.2.5 Ak sa cestujúci nedostaví na odchod či odchod zmešká, nemá právo na vrátenie cestovného. V prípade cestovného lístka zloženého z viacerých úsekov sa nástupom do spoja rozumie nástup do prvého spoja z celej trasy. Nevyužitím akéhokoľvek úseku zo zloženej trasy cestujúci stráca nárok na prepravu ďalšími spojmi v rámci cestovného lístka alebo vrátenie nevyužitého cestovného.
1.2.6 Za nevyužitý alebo čiastočne využitý cestovný lístok sa cestovné nevracia.
1.2.7 Cestujúci má právo na vrátenie cestovného, ak spoj, ktorý hodlal na prepravu použiť, má z nástupnej stanice cestujúceho meškanie tridsať (30) minút a viac a cestujúci s platným cestovným lístkom sa preto vzdal jazdy.
1.2.8 Cestujúci má právo na vrátenie cestovného pri neuskutočnení prepravy z dôvodu na strane dopravcu.
1.2.9 Ak z príčin na strane dopravcu dôjde meškaním spoja k strate prípoja v rámci jednej prepravnej zmluvy alebo ak nebola dokončená začatá preprava spojom, má cestujúci právo na jednu z týchto variánt:
    • na prepravu najbližším vhodným spojom dopravcu do cieľovej stanice;
    • na vrátenie cestovného za neprejdený úsek cesty
    • na prepravu najbližším vhodným spojom dopravcu do nástupnej stanice a vrátenie cestovného.
1.2.10 Cestujúci nemá nárok na náhradu škody, ak nebol prepravený včas.
1.2.11 Prípadnú priznanú kompenzáciu musí cestujúci prevziať najneskôr 6 mesiacov od jej priznania.
1.2.12 Zostatky na konte/Kreditovom cestovnom lístku vzniknuté stornom cestovného lístka/pripísaním kompenzácie/vkladom môžu byť vybrané v hotovosti na predajných miestach STUDENT AGENCY k.s. či RegioJet a.s., alebo použité na úhradu ďalšieho cestovného lístka. Zostatky na konte vzniknuté pripísaním kompenzácie, ktoré presahujú čiastku 500 CZK/20 EUR, sú vyplácané po predložení platného preukazu totožnosti. Platí aj pre prípady vyplácania zostatku z viacerých kont, kde navyše pri Lístkoch na pevný dátum je pre vyplácanie vyžadovaný originál lístku, u Otvorených a Elektronických lístkoch je vyžadovaná kontrola zhody e-mailovej adresy, ktorá je na konte uvedená. Zostatok na cestovnom lístku bez mena (neidentifikovaný) môže byť vybraný do výšky 1000 Kč/40 €. Pri výbere vyššom ako 1000 CZK/40 € musí byť cestovný lístok na meno (identifikovaný) a musí byť predložený doklad totožnosti. Ak je cestovný lístok identifikovaný, musí byť preukaz totožnosti predložený vždy. Zostatky nie je možné zasielať na bankový účet, zostatky nemôžu byť použité na iný účel ako nákup cestovného lístka. Zostatky vzniknuté vkladom online spôsobom (platobnou kartou, PayU, atď.) na www.regiojet.sk nemôžu byť vyplatené v hotovosti, budú vrátené späť rovnakým spôsobom. Navýšenie zostatku na konto/kreditový autobusový lístok je možné len v mene, v ktorej je autobusový lístok založený, maximálna výška vkladu na predajných miestách je 5000 CZK/200 €. Čiastky mimo toto rozmedzie môžu byť vložené online spôsobom (platobná karta, PayU, PaySec, atď.) na www.regiojet.cz.
1.2.13 Cestujúci je povinný pri usádzaní rešpektovať pokyny stevarda/ky či vodiča. Cestujúci môže byť z prepravy vylúčený, ak sa dostaví k autobusu pod vplyvom alkoholu, omamných alebo iných psychotropných látok, ďalej pokiaľ po upozornení:
    • vo vozidle fajčí, nadmerne konzumuje alkohol alebo je pod vplyvom omamných či iných psychotropných látok;
    • správa sa hlučne, reprodukuje hlučne hudbu, používa hlasito audiovizuálnu techniku alebo obťažuje ostatných cestujúcich iným nevhodným správaním, zápachom a pod.;
    • znečisťuje ostatných cestujúcich alebo vozidlo, ako aj priestory a zariadenia pre cestujúcich svojím odevom alebo svojím konaním;
    • poškodzuje vozidlo, ako aj priestory a zariadenia pre cestujúcich;
    • nedodržuje prepravný poriadok, tieto Zmluvné prepravné podmienky, pokyny a príkazy poverenej osoby dopravcu.
1.2.14 Cestujúci, ktorý bol vylúčený z prepravy, nemá nárok na vrátenie cestovného a ceny miestenky.
1.2.15 Ak preruší cestujúci jazdu, stáva sa cestovný lístok neplatným.
1.2.16 V prípade akejkoľvek platby zo strany cestujúceho by cestujúci mal mať pripravenú primeranú hotovosť s ohľadom na cenu produktu alebo služby. V opačnom prípade je možné, že platby bankovkami vysokých nominálnych hodnôt nebudú môcť byť prijaté z dôvodu nedostatku drobných peňazí.
1.2.17 Cestujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky telefonické rozhovory medzi cestujúcim a spoločnosťou RegioJet / STUDENT AGENCY sú monitorované.

2. Cestovný lístok a jeho náležitosti

2.1 Všeobecné ustanovenia:
2.1.1 Cestujúci sa na účely kontroly riadneho uzatvorenia prepravnej zmluvy počas jej plnenia preukazuje platným cestovným lístkom. V prípade absencie cestovného lístka môže klient nastúpiť do spoja po oznámení čísla lístka, ktorý je na tento konkrétny spoj zarezervovaný. Ak sa týmito údajmi nepreukáže, je povinný si kúpiť cestovný lístok nový v tarife Flexi (medzinárodné linky) alebo cestovný lístok na pevný dátum (vnútroštátne linky ČR). Suma zaplatená za nový cestovný lístok je nevratná.
2.1.2 Kontrolu cestovných lístkov a čísiel lístkov vo vozidlách dopravcu robia dopravcom poverené osoby vybavené preukazom kontrolóra. Náležitosti preukazu kontrolóra sú: fotka kontrolóra, číslo preukazu, pečiatka a podpis vydávajúcej organizácie. Ak sa cestujúci nepreukáže platným cestovným lístkom, je povinný zaplatiť cestovné a prirážku vo výške 500 Kč/20 €. Poverené osoby sú oprávnené kontrolovať, či cestujúci plní Zmluvné prepravné podmienky a ich činnosť sa riadi Cestným zákonom č. 111/1994 Zb., § 18a.
2.1.3 Cestujúci je povinný zaplatiť cenu za prepravu (ďalej len "cestovné") podľa tarify pre neho platnej (viď. bod 2.1.6) v deň prepravy. Cestovné zahŕňa iba samotnú prepravu. Prípadné ďalšie služby (pozrite 1.1.2.) sú cestujúcemu poskytované zo strany dopravcu zdarma.
2.1.4 Všetky spoje dopravcu sú povinne miestenkové.
2.1.5 Cestovný lístok s rezerváciou je zároveň miestenkou.
2.1.6 Všetci cestujúci uplatňujúci si nárok na niektorú zo zliav poskytovaných na konkrétnej linke, sú povinní pri nástupe do autobusu preukázať svoj nárok na uplatňovanú zľavu, a to takto:
    • deti od 15 -17 rokov vrátane akýmkoľvek preukazom opatreným dátumom narodenia;
    • deti od 0 do 5 rokov vrátane cestujúce zdarma sprevádzané osobou staršou ako 10 rokov akýmkoľvek preukazom vybaveným dátumom narodenia;
    • študenti do 26 rokov buď platným medzinárodným študentským preukazom ISIC alebo žiackym preukazom vydaným niektorým z dopravcov;
    • držitelia karty ALIVE, EYCA (EURO 26, EURO 26 Student) platným príslušným preukazom,
    • seniori nad 65 rokov preukazom totožnosti opatreným fotografiou a dátumom narodenia;
    • telesne postihnutí platným preukazom ŤZP alebo ŤZP-S; sprievodca ŤZP-S sa preukazuje preukazom osoby, s ktorou cestuje, pričom má nárok na vnútroštátnych linkách ČR na bezplatnú prepravu vo forme hromadného cestovného lístka s tarifou ŤZP-S;
    • bezplatne prepravovaný cestujúci platným príslušným preukazom opatreným fotografiou, oprávňujúcim ich na bezplatnú prepravu.
2.1.7 V prípade nepreukázania nároku na zľavu pri nástupe do spoja je cestujúci povinný doplatiť rozdiel v cene. Pri vnútroštátnych cestovných lístkoch ČR cenový rozdiel a manipulačný poplatok 10 Kč/0,5 €. Kópie preukazov nie sú akceptované.
2.1.8 Pre akúkoľvek manipuláciu s cestovným lístkom/rezerváciou sa vyžaduje deväť/desaťmiestne číslo lístka/konta/Kreditového cestovného lístka.
2.1.9 Podmienky konkrétneho cestovného lístka sú uvedené na cestovnom lístku a sú pre konkrétny cestovný lístok záväzné.
2.1.10 Špeciálne zľavy a zľavy poskytované v rámci propagačných akcií sa riadia vždy podmienkami, ktoré sú k danému druhu zľavy alebo propagačnej akcii zverejnené.
2.1.11 V prípade zadania nepravdivých alebo neexistujúcich údajov pri online rezervácii má dopravca právo na zrušenie rezervácie pred uplynutím lehoty platnosti rezervácie, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu.
2.1.12 Pri nákupe cestovného lístka v autobuse je možné kúpiť iba jednosmerný základný cestovný lístok na trasu zaisťovanú týmto spojom. Teda v prípade medzinárodných cestovných lístkov nie je možné kúpiť v autobuse cestovný lístok s prípojom/transferom.
2.1.13 V prípade bezhotovostnej platby cestovného sa považuje cestovné za uhradené okamihom pripísania príslušnej sumy na určený bankový účet dopravcu. Ak nebude cestovné platené bezhotovostne uhradené pred nástupom cestujúceho do autobusu, je cestujúci povinný cestovné zaplatiť u stevarda/ky či u vodiča a následne dopravcu požiadať o vrátenie sumy, ktorá bola uhradená bezhotovostne.
2.1.14 Dopravca umožňuje klientom vytvárať rezervácie v oficiálnej mobilnej aplikácii s názvom Jízdenky RegioJet vydané spoločnosťou STUDENT AGENCY k.s. Dopravca negarantuje funkčnosť aplikácie pre správu rezervácií v mobilných telefónoch v prípade, že aplikácia nie je používaná v aktuálnej verzii.
2.1.15 Cestovný lístok je neplatný, ak:
    • je poškodený tak, že z neho nie sú zrejmé údaje potrebné na kontrolu správnosti jeho použitia;
    • údaje uvedené na cestovnom lístku nezodpovedajú skutočnosti alebo boli neoprávnene pozmenené;
    • bol vystavený na meno a je použitý na medzinárodnej linke inou osobou.
2.1.16 Zničené, stratené a odcudzené cestovné lístky nie sú dopravcom nahradzované ani preplácané. Ak cestujúci neoznámi rezervačné číslo lístka/ číslo konta/ číslo Kreditového cestovného lístka, je povinný kúpiť si cestovný lístok nový. Suma vyplatená za nový cestovný lístok je nevratná.

2.2 Typy cestovných lístkov

Pre medzinárodnú dopravu dopravca predáva tieto typy cestovných lístkov:

2.2.1 Flexi základný cestovný lístok
2.2.1.1 Rezerváciu či zmenu/zrušenie rezervácie je možné urobiť on-line na www.regiojet.sk, prostredníctvom mobilnej aplikácie, alebo telefonicky na +420 222 222 221, prípadne osobne na predajných miestach RegioJet / STUDENT AGENCY či priamo u personálu pri nástupe do autobusu, ak nie je ďalej určené inak.
2.2.1.2 Na otvorenom lístku je možné rezervovať iba trasu, ktorá je vytlačená na cestovnom lístku, prípadne skrátiť trasu iba v rámci rovnakého tarifného pásma či transfer
2.2.1.3 V prípade zmeny tarify či východzej/cieľovej stanice je nutné doplatiť vždy do plnej ceny lístka.
2.2.1.4 Na vybraných medzinárodných trasách je možné zakúpiť tarifu Special, ktorá sa riadi špeciálnymi podmienkami.
2.2.1.5 Manipulačné poplatky sú účtované stevardom/kou pri odchode novo rezervovaného spoja alebo predajcom, ak je zmena vykonávaná osobne, popr. predajcom pri prípadnom storne cestovného lístka. V prípade, že cestujúci odmietne manipulačné poplatky pri nástupe do autobusu uhradiť, môže byť na základe tejto okolnosti vylúčený z prepravy.
2.2.1.6 Príplatok za rezerváciu do posilového spoja: Cestujúcim, rezervujúcim svoje sedadlo do posilového spoja môže byť účtovaný príplatok. Tento príplatok je možné hradiť u predajcu či pri nástupe do rezervovaného spoja. V prípade, že cestujúci odmietne manipulačné poplatky pri nástupe do autobusu uhradiť, môže byť na základe tejto okolnosti vylúčený z prepravy.
2.2.1.7 Všetky manipulačné poplatky a príplatky sú nevratné.
2.2.1.8 Storno vystaveného Flexi cestovného lístka je možné v spoločnosti, ktorá cestovný lístok vystavila, alebo u dopravcu, a je účtovaný stornopoplatok.
2.2.1.9 Cestovný lístok získaný zdarma k zájazdu kúpenému v STUDENT AGENCY k.s., je možné zmeniť zo strany klienta najneskôr 2 hodiny pred plánovaným odchodom spoja zo zastávky zdarma. Klient má nárok na rezerváciu v najbližšom možnom spoji dopravcu na danej autobusovej linke v rámci disponibility voľných miest.
2.2.1.10 Podmienky cestovných lístkov do/z Anglicka, Belgicka, Luxemburska, Francúzska, Holandska, Švajčiarska, Talianska, Chorvátska, Rumunska, Dánska a Maďarska (týká sa len mesta Szeged)
    • Lístok je vystavený na meno cestujúceho. Zmena mena je možná iba pred plánovaným odchodom spoja, pri obojsmernom cestovnom lístku pred plánovaným odjazdom prvej cesty, a to spôsobom:
    • online alebo na prodajnom mieste viac než 6 hodín za poplatok 200 Kč/8 €
    • pri nástupe do autobusu za poplatok 500 Kč/20 €/18 GBP/28 CHF/5500 HUF
    • Prerezervácia na vystavenom lístku je možná najneskôr 6 hodín pred plánovaným odchodom spoja zo zastávky za poplatok 200 Kč/8 €/7 GBP/13 CHF/2000 HUF/60 DKK/80 SEK/65 NOK/60 HRK.
    • Storno lístku je možné najneskôr 6 hodín pred nástupom cesty, je účtovaný stornopoplatok vo výške 25 % z hodnoty nevyužitého cestovného.
2.2.1.11 Podmienky cestovných lístkov do/z Nemecka (okrem miest Berlín a Drážďany), a medzištátnej prepravy v zahraničí (preprava medzi druhými a tretími štátmi okrem lístkov z Českej republiky/Slovenskej republiky/Maďarska do/zo zahraničia)
    • Nie je možné zakúpiť spiatočný typ lístka
    • Na lístku je vyžadované meno cestujúceho.
    • Cestovný lístok kúpený na predajnom mieste (vytvorený užívateľom admin):
    • je možné stornovať najneskôr 1 hod. pred plánovaným odchodom spoja, je účtovaný stornopoplatok vo výške 25 % z hodnoty nevyužitého cestovného.
    • je možné prerezervovať zdarma najneskôr však 1 hodinu pred plánovaným odchodom spoja.
    • Cestovný lístok kúpený on-line na www.regiojet.sk (vytvorený užívateľom online, mobilnou aplikáciou či webom):
    • je možné stornovať najneskôr 1 hod. pred nástupom cesty, je účtovaný stornopoplatok vo výške 10 % z hodnoty nevyužitého cestovného.
    • je možné prerezervovať zdarma najneskôr však 1 hodinu pred plánovaným odchodom spoja.
2.2.1.12 Podmienky cestovných lístkov do/z Maďarska (okrem mesta Szeged), Rakúska, Poľska a Nemecka (týka sa len miest Berlín a Drážďany)
    • Na cestovnom lístku nie je vyžadované meno cestujúceho, cestovný lístok je prenosný.
    • Cestovný lístok kúpený na predajnom mieste (vytvorený užívateľom admin):
    • je možné stornovať najneskôr 15 minút pred plánovaným odchodom spoja, je účtovaný stornopoplatok vo výške 10 % z hodnoty nevyužitého cestovného.
    • nie je možné prerezervovať, rezerváciu je možné zmeniť stornom za podmienok viď. predchádzajúci bod.
    • Cestovný lístok kúpený on-line na www.regiojet.sk (vytvorený užívateľom online, mobilnou aplikáciou či webom):
    • je možné stornovať najneskôr do 15 minút pred plánovaným odchodom spoja zdarma.
    • nie je možné prerezervovať, rezerváciu je možné zmeniť stornom za podmienok viď. predchádzajúci bod.
2.2.1.13 Podmienky cestovných lístkov – vnútroštátna preprava v rámci Nemecka a Francúzska (tzn. kabotáž v rámci Nemecka a Francúzska )
    • Na cestovnom lístku nie je vyžadované meno cestujúceho
    • Cestovný lístok kúpený na predajnom mieste (vytvorený užívateľom admin):
    • je možné stornovať najneskôr do 15 minút pred plánovaným odchodom spoja, je účtovaný stornopoplatok vo výške 25 % z hodnoty nevyužitého cestovného.
    • nie je možné prerezervovať, rezerváciu je možné zmeniť stornom za podmienok viď. predchádzajúci bod.
    • Cestovný lístok kúpený on-line na www.regiojet.sk (vytvorený užívateľom online, mobilnou aplikáciou či webom):
    • je možné stornovať najneskôr do 15 minút pred plánovaným odchodom spoja zdarma.
    • nie je možné prerezervovať, rezerváciu je možné zmeniť stornom za podmienok viď. predchádzajúci bod.
2.2.2 Tarifa Special
Podmienky tarify:
    • spravidla iba jednosmerný typ cestovného lístka, pri vybraných destináciách je možný spiatočný cestovný lístok
    • cenovo zvýhodnená tarifa platná na vybraných medzinárodných linkách, ktorá je nenárokovateľná,
    • môže sa pohybovať vo viacerých cenových úrovniach,
    • nie je možné kombinovať s ďalšími zľavami či tarifami,
    • povinnosť uviesť na cestovný lístok meno cestujúceho sa riadi podľa pravidiel tarify Flexi s ohľadom na destináciu, ktorú si cestujúci zakupuje,
    • podmienky pre manipuláciu (prerezervácia, storno či zmena mena) sa riadi podľa pravidiel tarify Flexi s ohľadom na destináciu, ktorú si cestujúci zakupuje
    • nákup lístka v tarife Special pri nástupe do autobusu nie je možný.
Pre vnútroštátnu dopravu a Slovensko dopravca predáva tieto typy cestovných lístkov:
2.2.3 Cestovný lístok na pevný dátum
2.2.3.1 Je vystavený na konkrétny dátum, čas a trasu, použiteľný na vnútroštátnych linkách a na Slovensku.
2.2.3.2 Cestovný lístok na pevný dátum je možné stornovať osobne na ktoromkoľvek predajnom mieste dopravcu podľa podmienok a za stornopoplatok uvedený na cestovnom lístku po predložení originálu cestovného lístka. Storno cestovného lístka môže byť vykonávané aj na www.regiojet.sk či v mobilnej aplikácii, s tým, že so zostatkom môže byť naložené podľa bodu 1.2.12 2.2.3.3 Cestovný lístok na pevný dátum je možné stornovať najneskôr do 15 min. pred plánovaným odchodom spoja.2.2.4
Otvorený cestovný lístok (ďalej len OCL)
2.2.4.1 Ide o cestovný lístok kúpený bez rezervácie.
2.2.4.2 Platnosť OCL je obmedzená platnosťou cenníka na príslušnej linke. Ak dôjde k navýšeniu cien, bude umožnené vrátenie plnej ceny cestovného lístka alebo je možné rozdiel v cene na cestovný lístok vložiť a potom ho rezervovať.
2.2.4.3 Vytváranie a rušenie rezervácií na OCL je možné vykonávať prostredníctvom internetu na www.regiojet.sk či oficiálnej mobilnej aplikácie alebo prostredníctvom SMS zaslanej na číslo +420 606 999 039. Rezervácia aj rušenie rezervácie prostredníctvom internetu, mobilnej aplikácie a prostredníctvom SMS je bezplatné.
2.2.4.4 Vytváranie a rušenie rezervácií na OCL nie je možné robiť prostredníctvom predajných miest.
2.2.4.5 Rezerváciu OCL je možné urobiť najneskôr 3 min. pred plánovaným odjazdom spoja.
2.2.4.6 Zrušenie rezervácie na OJ je možné najneskôr do 15 minút pred plánovaným odchodom spoja. Zmena rezervácie je možná len na vybraných linkách. Na linkách, kde nie je možné spraviť prerezervovanie, je nutné rezerváciu stornovať a vytvoriť novú.
2.2.4.7 Zrušenie OCL vystaveného na vnútroštátne linky či Slovensko a vrátenie peňazí za neho (zarezervované aj bez rezervácie), je možné len na predajných miestach dopravcu bez poplatku. Pre už zarezervovaný OCL je limit pre vrátenie do 15 minút pred plánovaným odjazdom zarezervovaného spoja.
2.2.5 Kreditový cestovný lístok (ďalej len KCL)
2.2.5.1 Ide o cestovný lístok vydaný na meno, slúžiaci na opakované jazdy.
2.2.5.2 Pre získanie KCL je nutná predchádzajúca registrácia na www.regiojet.sk. Vyzdvihnutie KCL je možné na označených predajných miestach po preukázaní totožnosti.
2.2.5.3 KCL je prenosný, počet rezervácií je obmedzený iba výškou kreditu, prostredníctvom webových stránok a mobilnej aplikácie je možné cestovný lístok rezervovať v akejkoľvek tarife.
2.2.5.4 Na KCL nie je možné robiť rezerváciu ani ju rušiť prostredníctvom predajných miest.
2.2.5.5 Rezervácia  a  rušenie    rezervácie   je  možné  prostredníctvom    internetu  na    www.regiojet.sk,  mobilnej  aplikácie  alebo prostredníctvom SMS zaslanej na číslo +420 606 999 039. Rezervácia aj jej rušenie prostredníctvom internetu a SMS je bezplatné.
2.2.5.6 Vklad na KCL je možné vykonať v hotovosti na ktoromkoľvek predajnom mieste RegioJet / STUDENT AGENCY, online spôsobom (platobnou kartou, PayU, atď.) alebo prevodom na účet na www.regiojet.sk . Minimálna výška vkladu na predajných miestach je 300 CZK/10 €, maximálna výška zostatku je 5 000 Kč / 200 €. Čiastky mimo toto rozmedzie môžu byť vložené online spôsobom (platobná karta, PayU, atď.) na www.regiojet.cz.
2.2.5.7 Výber celej čiastky z KL je možný na ktoromkoľvek predajnom mieste RegioJet / STUDENT AGENCY, je nutné sa preukázať preukazom totožnosti, výber celej čiastky je možný i keď klient nechce KL zrušiť.
2.2.5.8 Rezerváciu na KCL je možné urobiť najneskôr 3 min. pred plánovaným odjazdom spoja.
2.2.5.9 Zrušenie rezervácie je možné najneskôr do 15 minút pred plánovaným odjazdom spoja. Zmena rezervácie je možná len na vybraných linkách. Na linkách, kde nie je možné spraviť prerezervovanie, je nutné rezerváciu stornovať a vytvoriť novú.
2.2.5.10 Strata KCL: KCL môže byť po identifikácii majiteľa zablokovaný telefonicky na +420 222 222 221 alebo osobne na ktoromkoľvek predajnom mieste RegioJet / STUDENT AGENCY. Po preukázaní totožnosti na predajnom mieste môže byť KCL znovu vystavený s novým kódom KCL.
2.2.5.11 Zrušenie (odstúpenie) Kreditového lístka/konta jej majiteľom je možné podať písomnou formou na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na info@regiojet.sk. Zrušiť sa dá Kreditový lístok/konto, ktorý/é neobsahuje neprejazdnené rezervácie a zostatok. Zostatok je možné vybrať podľa bodu 1.2.12.
2.2.6 Elektronický cestovný lístok (pre vnútroštátnu dopravu a pre Slovensko)
2.2.6.1 Je vystavený na konkrétny dátum, čas a trasu a na konkrétne sedadlo v danom spoji.
2.2.6.2 Elektronický cestovný lístok (ďalej len E- cestovný lístok) je možné kúpiť prostredníctvom stránok www.regiojet.sk online spôsobom (platobnou kartou, PayU, atď.) či prostredníctvom mobilnej aplikácie. Rezerváciu a kúpu E-cestovného lístka je možné urobiť najneskôr 3 min. pred plánovaným odjazdom spoja.
2.2.6.3 Zrušenie rezervácie na E-cestovnom lístku je možné najneskôr do 15 minút pred plánovaným odjazdom spoja. Rušenie E-cestovného lístka je možné vykonávať prostredníctvom internetu na www.regiojet.sk či oficiálnej mobilnej aplikácie alebo prostredníctvom SMS zaslanej na číslo +420 606 999 039. Rezervácia aj rušenie rezervácie prostredníctvom internetu, mobilnej aplikácie a prostredníctvom SMS je bezplatné. Zmena rezervácie je možná len na vybraných linkách. Na linkách, kde nie je možné spraviť prerezervovanie, je nutné rezerváciu stornovať a vytvoriť novú.
2.2.6.4 E-cestovný lístok, na ktorý bola zrušená rezervácia, je možné opäť rezervovať, a to prostredníctvom internetu na www.regiojet.sk, mobilnej aplikácie alebo zaslaním SMS na číslo +420 606 999 039. Nie je možná rezervácia na predajných miestach. 2.2.6.5 Rezervácia E- cestovného lístka bez rezervácie je možná najneskôr 3 min. pred plánovaným odjazdom spoja.
2.2.6.6 Storno (vrátenie E-cestovného lístka) zarezervovaného lístka, vystaveného na vnútroštátne linky či Slovensko, je možné na predajných miestach dopravcu bez poplatku. Pri zarezervovanom E-cestovnom lístku je limit pre vrátenie do 15 min. Rušenie E- cestovného lístka je ďalej možné vykonávať prostredníctvom internetu na www.regiojet.sk či oficiálnej mobilnej aplikácie alebo prostredníctvom SMS zaslanej na číslo +420 606 999 039. Rezervácia aj rušenie rezervácie prostredníctvom internetu, mobilnej aplikácie a prostredníctvom SMS je bezplatné.
2.2.6.7 Zmena mena na Otvorenom, Kreditovom, Elektronickom a Pevnom cestovnom lístku je možná len na predajnom mieste po predložení preukazu totožnosti majiteľa cestovného lístku.
2.2.7 Cestovné v Špičke, Štandardné a Mimo špičky (platné na vybraných vnútroštátnych linkách)
2.2.7.1 Cestovné v Špičke, Štandardné a Mimo špičky podlieha podmienkam podľa typu cestovného lístka podľa bodov 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6 a 2.2.7.
2.2.7.2 Štandardné cestovné - bežné cestovné
2.2.7.3 Cestovné mimo špičky - najnižšie možné cestovné pre vybrané spoje
2.2.7.4 Cestovné v špičke - najvyššie možné cestovné pre vybrané spoje
2.2.7.5 Pri nákupe cestovného lístku v autobuse je klient povinný uhradiť čiastku v hodnote Pevný cestovný lístok - cestovné v špičke a to bez ohľadu o aký typ spoja sa jedná
2.2.7.6 V prípade, že je klient odbavený na vnútroštátnych linkách skorším spojom oproti zakúpenému lístku a ak už nie je možné lístok stornovať, tak je vždy povinný pri nástupe do autobusu zaplatiť manipulačný poplatok v hodnote 10 Kč / 0,5 €. V prípade, že je na linke zavedené Špičkové, Štandardné a Mimošpičkové cestovné, tak je klient povinný doplatiť do ceny Pevného lístka – Špičkové cestovné plus manipulačný poplatok v hodnote 10 Kč / 0,5 Eur.

3  Preprava osôb a zvierat

3.1 Všeobecné ustanovenia:
3.1.1 Cestujúci je povinný byť počas jazdy pripútaný bezpečnostným pásom, pokiaľ ním je jeho sedadlo vybavené. Pokiaľ cestujúci kedykoľvek počas jazdy opustí svoje sedadlo, koná tak na vlastné riziko s vedomím, že jeho povinnosťou je byť pripútaný po celú dobu jazdy autobusu.
3.1.2 Počas nástupu a výstupu z autobusu, ako aj v priebehu celej jazdy, je cestujúci povinný následovať bezpečnostných pokynov zamestnancov dopravcu. Zároveň je cestujúci povinný pri nástupe, výstupe a aj pri pohybe po autobuse, používať bezpečnostné madlá a ďalšie ochranné prvky, ktorými ja autobus vybavený, a to tak, aby minimalizoval možné bezpečnostné riziká.
3.1.3 Poloha zástavok sa môže z organizačných a prevádzkových dôvodov zmeniť. Dopravca odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili čas a miesto odjazdu.
3.1.4 Príchody a odchody sú v cestovných poriadkoch a na cestovných lístkoch vždy uvádzané v miestnom čase.
3.1.5 Deti do 12 rokov vrátane nesmú cestovať na sedadlách za vodičom, teda na sedadlách č. 1, 2, 3 a 4, na sedadlách za zadným vchodom a na prostrednom sedadle v poslednom rade. Pri kúpe cestovného lístka je cestujúci povinný ohlásiť, že ide o miesto pre cestujúceho mladšieho ako 13 rokov.
3.1.6 Pre deti do 3 rokov je odporúčané mať so sebou vhodné detské zádržné zariadenie (detská sedačka alebo podsedák). Pre staršie deti detské zádržné zariadenie nieje povinné, avšak nieje bežnou a povinnou súčasťou vybavenia autobusu. Deti mladšie 3 rokov nemusia byť prepravené, pokiaľ nebudú mať so sebou pre účelý prepravy detskú sedačku alebo podsedák.
3.1.7 Nie je možné prepravovať cestujúcich bez miestenky.
3.1.8 Každý cestujúci má nárok iba na 1 sedadlo.
3.1.9 V autobuse je možné prepravovať vodiace a asistenčné psy (náležite označené a s preukazom), sprevádzajúce osobu s preukazom ŤZP-S či cvičiteľa. Cestujúci je povinný zaistiť, že zviera neznečistí alebo nepoškodí vozidlo či neohrozí ostatných cestujúcich. Cenové podmienky sú špecifikované v bodoch 3.2.4, 3.3.3 a 3.4.9.
3.1.10 Konzumácia doneseného alkoholu, rovnako ako omamných a psychotropných látok, je zakázaná. Predaj alkoholických nápojov jednotlivým cestujúcim môže byť obmedzený podľa uváženia posádky autobusu.
3.1.11 Ak nie je výber sedadla umožnený pri nákupe cestovného lístka, číslo sedadla prideľuje stevardka pri nástupe do spoja.
3.1.12 Dopravca nezaisťuje asistenčné služby pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vozidlá dopravcu nie sú bezbariérové. Mimoriadne nasadené vozidlo s plošinou na prepravu cestujúcich na invalidnom vozíku je uvedené v rezervačnom systéme.
3.2 Preprava na vnútroštátnych linkách v Česku aj na Slovensku:
3.2.1 V rámci vnútroštátnej prepravy v Česku je možné prepraviť dieťa 0-5 rokov (vrátane), sprevádzané osobou staršou ako 10 rokov, zadarmo s nárokom na vlastné sedadlo. Každé ďalšie sprevádzané dieťa do 5 rokov vrátane, ktoré cestuje zadarmo, musí byť sprevádzané ďalšou osobou staršou ako 10 rokov.
3.2.2 Deti do 5 rokov vrátane je možné prepravovať iba v sprievode osôb starších ak 10 rokov.
3.2.3 Cestujúci, ktorý neobsadí svoje miesto najneskôr 5 minút pred plánovaným odchodom autobusu, stráca nárok na miesto bez náhrady. Posádka autobusu mu ponúkne iné miesto, ak je v autobuse k dispozícii. Ak sa cestujúci k spoju nedostaví najneskôr v čas odjazdu stanoveného cestovným poriadkom, cestovný lístok prepadá bez nároku na náhradu.
3.2.4 Zvieratá je možné prepravovať iba bezpečne umiestnené v prepravných skrinkách, klietkach či taškách s nepriepustným dnom, ktoré sú na prepravu zvierat určené. Takto prepravované zvieratá sú prepravované zdarma a cestujú na rukách či pod nohami majiteľa a musia zostať počas celej jazdy v prepravných skrinkách, klietkach či taškách.
3.2.5 Cestujúci s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie majú vo vozidle právo na miesto na sedenie na sedadlách pre nich vyhradených. Ak nie je u týchto osôb ich právo zreteľne viditeľné, preukazujú svoj nárok príslušným preukazom. Iný cestujúci, ktorý také miesto obsadil, je povinný cestujúcemu s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie miesto uvoľniť.
3.3 Preprava na vnútroštátnych linkách v rámci Nemecka a Francúzska:
3.3.1 Deti do 5 rokov vrátane je možné prepravovať iba v sprievode osôb starších ako 10 rokov.
3.3.2 Cestujúci, ktorý neobsadí svoje miesto najneskôr 5 minút pred plánovaným odjazdom autobusu, stráca nárok na miesto bez náhrady. Posádka autobusu mu ponúkne iné miesto, ak je v autobuse k dispozícii. Ak sa cestujúci k spoju nedostaví najneskôr v čas odjazdu stanoveného cestovným poriadkom, cestovný lístok prepadá bez nároku na náhradu.
3.3.3 Zvieratá je možné prepravovať iba bezpečne umiestnené v prepravných skrinkách, klietkach či taškách s nepriepustným dnom, ktoré sú na prepravu zvierat určené. Takto prepravované zvieratá sú prepravované zdarma a cestujú na rukách či pod nohami majiteľa a musia zostať počas celej jazdy v prepravných skrinkách, klietkach či taškách.
3.4 Preprava na medzinárodných linkách:
3.4.1 Dopravca odporúča cestujúcim dohodnúť pred cestou do zahraničia cestovné poistenie.
3.4.2 Cestujúcim odporúčame dostaviť sa 30 min. pred plánovaným odjazdom spoja.
3.4.3 Cestujúci, ktorý neobsadí svoje miesto najneskôr 10 minút pred plánovaným odchodom autobusu, stráca nárok na miesto bez náhrady. Posádka autobusu mu ponúkne iné miesto, ak je v autobuse k dispozícii. Ak sa cestujúci k spoju nedostaví najneskôr v čase odjazdu stanoveného cestovným poriadkom, cestovný lístok prepadá bez nároku na náhradu.
3.4.4 V prípade nákupu viacerých sedadiel pre 1 cestujúceho má dopravca právo toto sedadlo využiť. V takom prípade je cestujúcemu toto odobratie sedadla potvrdené posádkou spoja a cestujúci sa obracia so žiadosťou o vrátenie peňažnej sumy vo výške ceny cestovného lístka na dopravcu.
3.4.5 Deti do 9 rokov vrátane je možné prepravovať iba v sprievode dospelých osôb (starší ako 18 rokov). Ak dospelá osoba nie je rodičom, odporúčame dieťa vybaviť vyplnenou plnou mocou.
3.4.6 Deti od 10 do 14 rokov vrátane, cestujúci bez sprievodu dospelej osoby, môžu cestovať v tarife Dospelý za cenu Flexi či Special.
V prípade využitia transferu dopravca nepreberá zodpovednosť za neplnoletého cestujúceho v čase čakania na nadväzný spoj.
3.4.7 Samostatne cestujúci neplnoletí vo veku 10 – 17 rokov vrátane sú povinní pred nástupom do autobusu predložiť formulár Plnej moci vyplnený ich rodičmi či zákonnými zástupcami. Pre každú cestu musí byť predložený formulár zvlášť (pre spiatočný cestovný lístok je teda potrebné mať formuláre 2). Formulár plnej moci je k dispozícii na predajných miestach RegioJet / STUDENT AGENCY alebo webových stránkach.
3.4.8 Nie je možné kúpiť samostatný cestovný lístok v tarife detské cestovné. Tarifu detské cestovné je možné využiť iba v rámci hromadného cestovného lístka.
3.4.9 Preprava zvierat je zakázaná. Výnimkou je preprava vodiaceho a asistenčného psa, ktorý je prepravovaný zdarma a musí byť náležite označený a vlastniť príslušné dokumenty. V prípade, ze je cesta dlhšia ako 5 hodín, tak je nutné túto skutočnosť nahlásiť viac ako 24 hodín vopred telefonicky na linku 00420 841 101 101 ci na email info@regiojet.sk
3.4.10 Krátke prestávky v priebehu cesty nie sú povinné. Ich interval a dĺžka sú závislé od časového rozvrhu linky. Cestujúci je povinný vrátiť sa v prípade prestávky do konca času vymedzeného stevardkou či vodičom. Ak po ukončení prestávky nenastúpi k preprave, nenáleží mu žiadna náhrada škody či kompenzácia.
3.4.11 Transfery zaisťujú pravidelné linky dopravcov RegioJet a STUDENT AGENCY (prevádzkované pod značkou RegioJet)
3.4.12 Transfer je možné objednať za príplatok iba pri kúpe cestovného lístka v predpredaji. Transferové ceny nie je možné získať k cestovným lístkom, ktoré dovolena.cz poskytuje klientom k zájazdom zdarma.
3.4.13 V prípade nedostatočnej kapacity transferu pri rezervácii spiatočného smeru je možné skrátenie trasy na cestovnom lístku.
Neprejazdené cestovné v takom prípade nebude vrátené.

4  Preprava batožiny, kočiarikov a bicyklov

4.1 Všeobecné podmienky na prepravu batožiny:
4.1.1 Za príručnú batožinu sa považuje batožina, ktorá je ľahko prenosná, je možné ju umiestniť na miesto pod sedadlom alebo nad sedadlom cestujúceho, s rozmermi max. 15 × 25 × 35 cm. Príručná batožina nesmie poškodzovať zariadenie vozidla. Za príručnú batožinu v priebehu cesty zodpovedá cestujúci.
4.1.2 Každý cestujúci je povinný označiť svoju batožinu ukladanú do úložného priestoru na viditeľnom mieste menom, priezviskom a adresou cestujúceho a ďalej názvom stanice určenia.
4.1.3 Cestujúci je povinný upozorniť vodiča na batožinu, ktorú chce uložiť do batožinového priestoru.
4.1.4 V batožine, ktorá je uložená v batožinovom priestore, neodporúčame ponechávať krehké alebo cenné veci, doklady a elektroniku. Dopravca neručí a nezodpovedá za stratu či poškodenie týchto vecí, popr. obsahu batožiny.
4.1.5 Ak má cestujúci viac ako 2 batožiny v batožinovom priestore, bude ďalšia batožina prepravená len v prípade voľnej kapacity (maximálny počet batožiny prepravovanej pre jedného cestujúceho je 5 ks, pri väčšom počte batožiny dopravca garantuje prepravu batožiny iba na tej časti spoja, na ktorej bola prijatá).
4.1.6 Cestujúci je zodpovedný za prekládku svojej batožiny pri prestupe a za jej spätné naloženie pri colnej kontrole.
4.1.7 Bicykle, lyže, snoubordy a kočiariky sú prepravované len v prípade, že nehrozí poškodenie ostatnej batožiny a na prepravu sú prijaté iba v prípade voľnej kapacity batožinového priestoru. Bicykle musia byť zložené a bezpečne zabalené do škatúľ či prepravných vakov, lyže a snoubordy musia byť zabalené. Kočiariky či invalidné vozíky musia byť zložené.
4.1.8 Prípadnú reklamáciu neoprávnenosti poplatku za nadrozmernú batožinu je cestujúci povinný riešiť priamo s posádkou autobusu.
Na spätné reklamácie neoprávnených poplatkov za nadrozmernú batožinu nebude braný ohľad.
4.1.9 V autobuse nie je možné prepravovať batožinu:
    • ktorá svojou povahou môže ohroziť bezpečnosť cestujúcich či poškodiť ostatnú batožinu;
    • ktorá presahuje rozmery 150 × 150 × 150 cm;
    • ktorej hmotnosť presahuje 50 kg.
4.1.10 Cestujúci nesmie odovzdať na prepravu v batožinovom priestore batožinu presahujúcu hodnotu 190 EUR na vnútroštátnych linkách (v ramci Českej republiky, Slovenska či Nemecka) a 400 EUR linke na/zo Slovenska, do/z Maďarska a ostatných medzinárodných linkách a pri nepravidelnej preprave.
4.1.11 Preprava nebezpečných látok a predmetov (nezabezpečené zbrane bez príslušných povolení, výbušniny, omamné a psychotropné látky a pod.) je zakázaná.
4.1.12 Dopravca neručí za veci zabudnuté vo vozidlách.
4.1.13 Preprava zásielok a nesprevádzanej batožiny nie je možná.
4.2 Preprava na vnútroštátnych linkách (v rámci Českej republiky či Slovenska) a stanovené poplatky:
4.2.1 Na vnútroštátnych linkách (týka sa územia ČR aj SR) prepravujeme:
    • 2 príručné batožiny zdarma;
    • zdarma 2 batožiny v batožinovom priestore nepresahujúce rozmery 30 × 60 × 80 cm a hmotnosť 30 kg, zložený detský kočiar pre dieťa prepravované týmto spojom
    • zdarma vozíky pre invalidov a pre držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP/P a tašky na kolieskach nepresahujúcich rozmery 30x60x80 cm (nepočíta sa rúčka tašky) a váhu 30 kg
    • za každú ďalšiu batožinu v batožinovom priestore / za nadrozmernú batožinu / za prepravu bicykla / lyží / snoubordou je cestujúci povinný uhradiť popl. 20 CZK/1 €;
    • cestujúci je povinný upozorniť vodiča na batožinu presahujúcu hodnotu 3000 CZK/150 €;
    • cestujúci má možnosť pripoistiť svoju batožinu za poplatok 20 CZK/1 €.
4.3 Preprava na vnútroštátnych linkách (v rámci Nemecka a Francúzska) a stanovené poplatky:
4.3.1 Na vnútroštátnych linkách (týka sa územia Nemecka a Francúzska) prepravujeme:
    • 2 príručné batožiny zdarma;
    • zdarma 2 batožiny v batožinovom priestore nepresahujúce rozmery 30 × 60 × 80 cm a hmotnosť 30 kg, zložený detský kočiar pre dieťa prepravované týmto spojom zdarma vozíky pre invalidov
    • ďalšia batožina v batožinovom priestore/ bicykle sú prepravované zadarmo, ale sú prijaté na prepravu len v prípade voľnej kapacity batožinového priestoru
4.4 Preprava na medzinárodných linkách a stanovené poplatky:
4.4.1 Bezplatne prepravujeme pre 1 cestujúceho na linkách do/z Anglicka, Belgicka, Luxemburska, Francúzska, Nemecka, Holandska, Švajčiarska, Dánska, Rakúska, Chorvátska, Rumunska, Talianska, Maďarska, Slovenskej republiky a Polska:
    • 1 príručnú batožinu
    • 1 batožinu v úložnom priestore do 30 kg a rozmery 30 x 60 x 80 cm
    • invalidné vozíky pre cestujúcich na invalidnom vozíku, zložený detský kočiar pre dieťa prepravované týmto spojom
4.4.1.1 Poplatky za každú ďalšiu batožinu / poplatok za nadrozmernú batožinu / poplatok za prepravu bicykla je možné zaplatiť:

a) priamo posádke autobusu. Poplatky podľa jednotlivých liniek sú nastavené nasledovne:

z/do Českej republiky, Slovenskej republiky a Maďarska z/do:
    • Velkej Británie, Belgicka, Luxemburska, Dánska, Chorváska, Rumunska, Talianska a Maďarska - Szeged: 300 Kč/10 €/7 GBP/90 SEK/80 DKK/100 NOK/3000 HUF/80 HRK
    • Nemecka, Holandska, Švajčiarska, Francúzska: 200 Kč/8€/10CHF/2400HUF
    • Rakúska, Slovenskej republiky, Maďarska (okrem mesta Szeged), Polska: 100 Kč/4 €/1200 HUF/20 PLN

b)  v rezervačnom systéme, pokiaľ systém túto možnosť ponúka. Poplatky podľa jednotlivých liniek sú nastavené nasledovne: z/do Českej republiky, Slovenskej republiky a Maďarska z/do:
    • Velkej Británie, Belgicka, Luxemburska, Dánska, Chorváska, Rumunska, Talianska a Maďarska - Szeged: 250 Kč/8 €/6 GBP/70 DKK/80 NOK/80 SEK/2700 HUF/70 HRK
    • Nemecka, Holandska, Švajčiarska, Francúzska: 150 Kč/6 €/8 CHF/2000 HUF
    • Rakúska, Slovenskej republiky, Maďarska (okrem mesta Szeged), Polska: 50 Kč/2 €/600 HUF/10 PLN

V rezervačnom systéme je možné zakúpiť iba 1 druh batožiny pre 1 cestujúceho. Batožina zakúpená v rezervačnom systéme vopred je dopravcom garantovaná pri splnení podmienok prepravy batožiny uvedených v bode 4.1. Predaj batožiny určenej pre nákup cez rezervačný systém je obmedzený. Neuhradené poplatky za batožinu vytvorené v rezervačnom systéme pred plánovaným odjazdom nie je možné zaplatiť za zvýhodnenú cenu pri nástupe do autobusu.
4.4.1.2 Pokiaľ batožina presahuje rozmery 30 x 60 x 80 cm alebo váhu 30 kg, je účtovaný 1 poplatok za prekročenie týchto rozmerov/váhy. V prípade, že táto batožina je i nadpočetná (teda je zaň vyžadovaný poplatok za dopravu), hradí sa poplatok 2x - za nadpočetnosť a za prekročenie rozmerov/váhy. Za jednu batožinu je možné účtovať max. 2 poplatky.
4.4.2 Bezplatne prepravujeme pri nástupe do autobusu pre 1 cestujúceho v rámci medzištátnej prepravy v zahraničí (okrem lístkov z/do ČR/SR/Maďarsko do/z zahraničia)
    • príručnú batožinu
    • batožinu v úložnom priestore do 30 kg a rozmerov 30 x 60 x 80 cm
    • invalidné vozíky pre cestujúcich na invalidnom vozíku, zložený detský kočiar pre dieťa prepravované týmto spojom
4.4.2.1 Ďalšia batožina v úložnom priestore/ cestné bicykle sú prepravované pri nástupe do autobusu zdarma, ale sú prijaté k preprave iba v prípade voľnej kapacity úložného priestoru.
4.4.2.2 V rezervačnom systéme, pokiaľ systém túto možnosť ponúka, je preprava batožiny vždy spoplatnená.
4.4.2.3 V rezervačnom systéme je možné zakúpiť iba 1 druh batožiny pre 1 cestujúceho. Batožina zakúpená v rezervačnom systéme vopred je dopravcom garantovaná pri splnení podmienok prepravy batožiny uvedených v bode 4.1. Predaj batožiny určenej pre nákup cez rezervačný systém je obmedzený. Neuhradené poplatky za batožinu vytvorené v rezervačnom systéme pred plánovaným odjazdom nie je možné zaplatiť za danú cenu pri nástupe do autobusu.
4.4.3 Cestujúci je povinný upozorniť vodiča na všetku batožinu, ktorú chce uložiť do úložného priestoru a vyžiadať si doklad o zaplatení poplatku za prepravu batožiny.
4.5 Preprava batožiny pre nepravidelnú prepravu
4.5.1 Bezplatne prepravujeme pre každého cestujúceho
    • 2 príručné batožiny;
    • všetku batožinu v batožinovom priestore s ohľadom na kapacitu batožinového priestoru.
4.6 Zodpovednosť dopravcu za cestovnú batožinu prijatú na prepravu a náhrada škody:
4.6.1 Zápis o strate, odcudzení či poškodení batožiny musí byť cestujúcim u stewardky či vodiča spoja vyžadovaná ihneď po príjazde do cieľovej stanice. Pracovník RegioJet / STUDENT AGENCY, je povinný cestujúcemu mieru poškodenia alebo stratu batožiny písomne v zápise potvrdiť.
4.6.2 Tento zápis spolu s kópiou cestovného lístka a kópiou dokladu o preprave batožiny musí byť písomne zaslaný najneskôr do 6 mesiacov od udalosti na adresu RegioJet/STUDENT AGENCY, Zákaznícky servis, Dům pánů z Lipé – nám. Svobody 17, 602 00 Brno.
4.6.3 Pri strate batožiny na medzinárodných linkách i medzištátnych linkách má cestujúci nárok na vrátenie prepravného za stratenú batožinu a na náhradu preukázanej ceny stratenej batožiny, maximálne však do výšky 5000 Kč/190 € za 1 batožinu a 10000 Kč/400 € na 1 cestujúceho v prípade straty viac ako 1 batožiny.
4.6.4 Pri strate batožiny na vnútroštátnej linke v rámci ČR, SR, Nemecka a Francúzska má cestujúci nárok na vrátenie prepravného za stratenú batožinu a na náhradu preukázanej ceny stratenej batožiny, maximálne však do výšky 3000 Kč/120 €. V prípade poistenej batožiny (pozrite bod 4.2.1.) má klient nárok na náhradu prepravného za stratenú batožinu a na náhradu preukázanej ceny stratenej batožiny, maximálne však do výšky 5000 Kč/190 €.
4.6.5 Pri strate batožiny počas nepravidelnej prepravy má cestujúci nárok na náhradu preukázanej ceny stratenej batožiny, maximálne však do výšky 5000 Kč/190 € za 1 batožinu a 10000 Kč/400 € na 1 cestujúceho v prípade straty viac než 1 batožiny.
4.6.6 Dopravca nezodpovedá za poškodenie prepravovanej cestovnej batožiny, ak:
    • cestujúci nie je schopný preukázať oprávnenosť nároku platným dokladom o preprave batožiny;
    • obal nezodpovedá povahe prepravovanej veci;
    • cestujúci podal na prepravu batožinu vyššej hodnoty, ako je dovolené;
    • nastali dopravcom neovplyvniteľné okolnosti, ako živelné pohromy či konanie tretích osôb;
    • k poškodeniu došlo konaním cestujúceho.